Warunki uczestnictwa:

1) Wymogiem koniecznym do uczestnictwa w XIX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest wypełnienie formularza rejestracyjnego online lub przesłanie do organizatora skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.fundacjapolonia.pl)  - oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo w ciągu 7 dni od daty rejestracji/zgłoszenia.

2)
Zgłaszający nabywa prawo do udziału w obradach konferencji z chwilą przesłania do niego przez organizatora potwierdzenia udziału na wskazany w  formularzu online lub karcie zgłoszenia adres e-mail lub nr fax.


3) W przypadku wyczerpania miejsc po dokonaniu wpłaty i przed potwierdzeniem uczestnictwa, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

4) Zgłaszający może zrezygnować z uczestnictwa (odstąpić od umowy) do dnia 15 września 2016 r. poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres organizatora, po tym terminie zgłaszający jest zobowiązany wyznaczyć reprezentanta i poinformować drogą pisemną organizatora, kto w jego imieniu będzie reprezentował firmę.

5) W przypadku gdyby Konferencja miała się nie odbyć zgłaszający zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez organizatora.

6) Zgłaszający oświadcza, że ubezpieczenie przejazdów i pobytu na konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących jest w jego gestii.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie konferencji.

8) Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w oficjalnych pokonferencyjnych materiałach marketingowych.

9) Przez uczestnika zagranicznego rozumie się osobę fizyczna lub prawną mającą miejsce zamieszkania/siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

10) Przez uczestnika krajowego rozumie się osobę inna niż opisana w punkcie 9.